Abschnitt 3: Rathaus Unterkochen – Geigerbank/Langertstraße

2,5 Kilometer
Panoramaweg Abschnitt 3 (© )

Ausgangspunkt Rathaus – Fußgängerunterführung – Knöcklingstraße – Unterführung B19 – Parkplatz Knöckling – Halden Randweg – Ski Schanze – Luttenberg

Stichweg zum Aalbäumle/ Langertturm, 1,0 km

Luttenberg – Geigerbank / Langertstraße